top of page

Pravidla závodu LHUT

Lysohorský SkyRace®

 

I.Registrace

 

 1. Registrace a platba startovného proběhne na stránkách  www.lhut.cz, a to v termínu od 2. 2. 2024 od 9:00 hodin v omezeném limitu maximálního počtu startujících.

 2. Startovné pro SkyRace je 1 490 Kč od 2.2. 2024 do 1.4. 2024, od 2.4. do 8. 6. 2024 či do vyprodání 1 590 Kč. Platí se převodem na číslo účtu 2301678009/5500. V případě registrace v I. vlně musí být částka 1 490 Kč připsána na účet LHUT do 1.4. U pozdních plateb bude rozdíl 100 Kč hrazen u registrace.

 3. Zaplacené startovné je nevratné a to i v případě změny termínu, zrušení, přerušení nebo ukončení závodu dle odst. VIII. těchto pravidel. Startovné lze pouze převést na jiného závodníka.

 4. Zaplacené startovné je nevratné a to i v případě změny termínu, zrušení, přerušení nebo ukončení závodu dle odst. VIII. těchto pravidel. Startovné lze pouze převést na jiného závodníka.

 5. Převod je možný po písemném požadavku na e-mail pořadatele, a to pouze do 30. 5. 2024 bezplatně, poté pouze za poplatek 200 Kč. Při převodu startovného na jiného závodníka je potřeba uvést - jméno nového běžce, datum narození, mobil, email, název týmu, typ trati a jméno původního běžce.

 6. Registrovat se mohou osoby starší 16 let. Osoby mladší 18 let musejí předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce. Písemný souhlas musí obsahovat iniciály soutěžícího, k jakému účelu je souhlas sepsán, kdo souhlas poskytuje a v jakém vztahu je se soutěžícím a notářsky ověřený podpis. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého. Rozhodující je vždy dosažený věk v den závodu.

 7. Do závodu mohou nastoupit pouze závodníci registrovaní na oficiálních stránkách závodu www.lhut.cz , kteří mají řádně zaplacené startovné a jsou označeni ID čipem, barevným náramkem a startovním číslem umístěném vepředu na viditelném místě.

 8. Každý registrovaný, který řádně zaplatí startovné, obdrží emailem vygenerovaný čárový kód s 20% slevou na jednorázový nákup zboží značky DYNAFIT do prodejny Rock Point v OC Nová Karolina. Po předložení kódu lze slevu uplatnit od 2.2. 2024 do 30. 6. 2024.

 9. Ve spolupráci s akreditovanými komisaři může být provedena dopingová kontrola. V takovém případě je povinnost sportovce plně spolupracovat s komisaři. Odmítnutí podrobit se kontrole je bráno jako pozitivní výsledek testování. V kompetenci dopingových komisařů na závodech významu MČR je kontrolovat prvních pět závodníků a několik náhodně vybraných ze startovního pole. Více informací k dopingové  kontrole a zakázaným látkám najdete na oficiálních stránkách antidopingového výboru ČR. http://www.antidoping.cz/

II. Soutěžní kategorie a ceny

 

Kategorie SkyRace®

A do 39 let včetně muži, ženy

B 40 - 49 let  muži, ženy

C 50 + muži, ženy

Ceny

 

Odměněni budou vždy tři nejlepší z každé kategorie, kteří obdrží věcné ceny.

Vyhlášení TOP 5 můžů a TOP 5 žen

První tři závodníci v absolutním pořadí v závodu SkyRace® obdrží finanční částku.

1. místo 5 000 Kč 

2. místo 3 000 Kč 

3. místo 1 500 Kč

 


 

III. Pohyb po trati

 

 1. Každý účastník se pohybuje po značené trase závodu dle mapy nebo GPS navigace s nahranou tratí.

 2. Každý účastník je povinen pro záznam průchodu přes Lysou horu přiložit svůj čip v místě časomíry.

 3. Celá trasa bude podrobně kontrolována a zaznamenána  pomocí GPS trackeru. 

 4. Neprojíti kontrolním bodem má za následek diskvalifikaci ze závodu.

 5. V součinnosti s ochránci přírody bude kontrolován přesný pohyb po značené cestě tak, aby nedošlo ke zkracování trasy. Úmyslné zkrácení trasy bude penalizováno přičtením 60 minut k času závodníka. 

 6. Pokud se závodníkovi stane, že sejde z cesty, musí se vrátit  k poslední nalezené značce závodu a pokračovat dále po správné trase.

 7. V případě nutnosti poskytnout jinému závodníkovi první pomoc musí tak bezodkladně učinit a dále oznámit toto pořadateli na bezpečnostním telefonním čísle.

 8. Každý účastník je povinen svůj odpad vzít s sebou a vyhodit buď na občerstvovací stanici, nebo v cíli. Jakékoli porušení pravidel má za následek diskvalifikaci.

 9. Každý účastník je povinen dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy), která jsou uvedena v § 26 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle § 29 (NPR) a 34 (PR) – VÝŇATEK Z TĚCHTO PRAVIDEL


 

IV. Podpora v závodě, hole

 

1. 1. Pořadatel dovoluje podporu v závodě pouze v okruhu do 100m od občerstvovací stanice na vrcholu Lysé hory. Osobám bez startovního čísla, tedy i supportérům nebude umožněn vstup do prostoru občerstvovačky který bude jasně vymezen vymezovací páskou a zábranami. Pokud dojde k zjištění, že závodník přijal jakoukoliv pomoc na trati mimo povolenou zónu na vrcholu Lysé hory, bude penalizován přičtením 60 minut k jeho cílovému času. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je nutné závodníkovi poskytnout první pomoc.

2. Pořadatel dovoluje používání trekingových nebo běžeckých holí po celou dobu závodu. Pokud chce závodník hole použít, musí tak učinit od startu až do cíle. Je zakázáno v průběhu závodu odložit nebo převzít hole jen pro část nebo části tratě.

Pokud případně hole zlomí, musí je i tak donést do cíle. Pokud dojde k zjištění, že závodník má u sebe nebo použije hole jen pro část závodu, bude penalizován přičtením 60 minut k jeho cílovému času.

3. Je zakázána podpora jakýmkoliv dopravním prostředkem nebo zvířetem. K pohybu po trati je dovoleno použít pouze vlastní síly bez jakékoliv dopomoci.

 

V. Povinná a doporučená výbava

 

Pro zajištění bezpečnosti závodníka je povinná tato výbava:

 

1. nabitý plně funkční mobilní telefon

2. kelímek na vodu nebo vak na vodu nebo soft flaška

3. sáček nebo látkový pytlík na doplnění pevných potravin na občerstvovacím místě

4. Startovní číslo umístěné vepředu a GPS tracker

Tato výbava bude náhodně kontrolována v průběhu a po dokončení závodu pořadateli.

 

Pořadatel doporučuje rovněž tuto nepovinnou výbavu:

1. NRC alufolie

 2. náplasti, obinadla, vazelínu

3. v případě deště náhradní suché oblečení

 

VI. Všeobecná pravidla

 

Účastník závodu svou registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu prohlašuje, že:

1. Disponuje požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplině a potvrzuje, že je fyzicky a psychicky způsobilý se této discipliny zúčastnit. (Účastník bere na vědomí doporučení pořadatele absolvovat před závodem individuální lékařskou prohlídku!)

2. Je obeznámen s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, značených tras, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo vysokohorskými zvláštnostmi. Pokud bude třeba během závodu použít veřejnou cestu, pozemní komunikaci nebo jinou dopravní plochu, účastník bere na vědomí, že je třeba dodržet na takových komunikacích pravidla silničního provozu.

3. Je si vědom důsledků spojených se svou účastí v závodu na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že není oprávněn požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které účastník utrpí v souvislosti s účastí v závodu.

4. Bere na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka, pokud tyto nebudou převzaty pořadatelem do úschovy oproti písemnému potvrzení, a to pouze v prostorách k tomu určených - v areálu hotelu KAM v Malenovicích.

5. Je informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v soutěži. 

6. Bere na vědomí povinnost zúčastnit se předzávodního briefingu, kde bude informován o průběhu závodů, aktuálním počasí, jakož i o dalších souvisejících nebezpečích, a proto účast v závodu závisí jen na zvážení účastníka soutěže.

7. Závodník bere na vědomí doporučení pořadatelů uzavřít si také vlastní úrazové pojištění.

8. Netrpí žádnou závažnou nemocí nebo závažným onemocněním.

9. Startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celé sportovní akce LHUT, ani během případného tréninku a doprovodných akcí.

10. Souhlasí, aby jeho účast a sportovní výkon v závodě byly pořadatelem nebo osobou pořadatelem zmocněnou audiovizuálně zaznamenány s tím, že účastník poskytuje pořadateli závodu svolení, aby audiovizuální záznamy anebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení sportovní akce LHUT, byly pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
11. Bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby.
12. Souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích, doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.

13. GPS tracker, který je majetkem On line systém, spol. s.r.o., IČ:25377361, sídlem Vřesinská 280/20, Poruba, 708 00 a jehož hodnota činí 3 500 Kč, je závodníkovi zapůjčen po dobu závodu od okamžiku registrace, kdy jej obdrží oproti vlastnoručnímu podpisu, až do okamžiku odevzdání po skončení závodu. V případě nevrácení, ztráty nebo poškození GPS trackeru, se závodník zavazuje vzniklou škodu nahradit pořadateli závodu, LHUT z.s., IČO: 09642692, sídlem náměstí Gen. Svobody 983/9, Zábřeh, 700 30 Ostrava.

 

VII. Dopingová kontrola

 1. Ve spolupráci s akreditovanými komisaři může být provedena dopingová kontrola. V takovém případě je povinnost sportovce plně spolupracovat s komisaři. Odmítnutí podrobit se kontrole je bráno jako pozitivní výsledek testování. V kompetenci dopingových komisařů na závodech významu MČR je kontrolovat prvních pět závodníků a několik náhodně vybraných ze startovního pole. Více informací k dopingové  kontrole a zakázaným látkám najdete na oficiálních stránkách antidopingového výboru ČR. http://www.antidoping.cz/

VIII. Ostatní ustanovení

1. Pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu či zcizení věcí movitých v prostoru stanového městečka.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termín, zrušit, přerušit nebo ukončit závod z důvodu nenadálé změny počasí, nebo jiných nepředvídatelných okolností, které by mohly ohrozit zdraví účastníků závodu. 

3. Pořadatel bude při pořádání této hromadné akce akceptovat systémová opatření Bezpečnostní rady státu, kraje, Krajské hygienické stanice MSK a všech složek záchranného systému v souvislosti s případnou epidemiologickou situací. Nedodržením pokynů pořadatele, týkající se hygienických nařízení v průběhu celé akce, může vést k zákazu účasti v závodě nebo dle závažnosti k diskvalifikaci závodníka v průběhu i po závodě.

IX. Protesty

 1. Protesty se podávají do 30 min po vyvěšení předběžných výsledků písemnou formou do rukou pořadatele nebo člena jury spolu s poplatkem 500 Kč. V případě uznání protestu bude poplatek vrácen.

 2. Čas a místo vyvěšení výsledků je uvedeno v harmonogramu závodu.

bottom of page